Om Persondata · Scenekunsthøjskolen Snoghøj

Oplysningspligt for studerende om persondata

Sikker og forsvarlig opbevaring af vores studerendes persondata er yderst vigtig for alle på Højskolen Snoghøj. Vi gør vores ypperligste for at opbevare data om både kursister på korte kurser, samt vores studerende på vores lange kurser på den bedst mulige måde.

Almindelige informationer
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og denne forældremyndighedsindehavere i forbindelse med indmeldelse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, uddannelsesforhold og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr. nr. på eleven, skyldes dette bl.a. skolens forpligtelser over for Kulturministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Kulturministeriet kan kontrollere at eleven ikke er registeret på flere skoler.

Skolen opbevarer disse stamdata oplysninger til evig tid, da højskolen har en forpligtelse til dette for at kunne udstede et højskolebevis til en elev der har været på et ophold på mindst 4 uger jf. højskolelovens § 15, stk. 5.

For elever på kurser under 4 uger opbevares oplysninger af skolen i fem år, da disse oplysninger er tilknyttet skolens regnskab og indberetnings pligt.

Oplysningspligt og evt. samtykke fra unge under 18 år
I Danmark er børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, mindreårig og dermed umyndige. Det vil sige, at de ikke umiddelbart kan give samtykke på egne vegne, men det er dennes forældremyndighedsindehavere, der giver samtykke på vegne af barnet.

Den nuværende persondatalov bygger på et individuelt modenhedskriterium, og det vil sige, at det er en konkret vurdering, hvornår barnet er modent nok til at afgive et samtykke på egen hånd.

Med den nye persondataforordning samt lovforslaget til den nye persondatalov vil der ske en ændring i alderskravet, således at børn/unge over 13 år fremadrettet kan afgive samtykke på egen hånd i forbindelse med informationssamfundstjenester som fx Facebook, Instagram og Snapchat. Alderskravet udstrækkes ikke til at gælde samtykke for andre forhold. Dvs. at der her fortsat vil gælde et individuelt modenhedskriterium.

Vurderingsmomenter af, hvornår barnet er i stand til at afgive samtykke på egne vegne:

  • Hvis den unge på egen hånd kan indgive en ansøgning til fx en myndighed, må den pågældende derfor også selv kunne meddele samtykke til de nødvendige processuelle skridt efterfølgende, herunder til indsamling og videregivelse af personoplysninger.
  • Hvis den unge har den modenhed, som på det givne sagsområde er nødvendigt for at forstå konsekvenserne af samtykket, og der er grund til at antage, at der foreligger stiltiende samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, eller at denne ikke vil modsætte sig samtykket.

Som udgangspunkt vil unge i alderen 16-18 år på højskole ikke kræve samtykke fra forældre i forbindelse med opfyldelse af oplysningspligt/samtykke vedrørende persondataforordningen. Der kan være konkrete tilfælde, hvor dette ikke er tilfældet og der skal indhentes samtykke fra forældre.

Højskolen bruger desuden cookies på hjemmesiden. Disse opbevares i 36 måneder hvorefter de bliver slettet.

Samtykke ved lange kurser

Jeg har på tilmelding til højskoleopholdet oplyst følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, straffeattest eller særlige kostvaner. Disse oplysninger opbevares af skolen frem til elevens ophold er afsluttet, hvorefter de vil blive slettet. Hvis jeg fortsætter på Højskolen i næste semester giver jeg samtykke til at mine data overføres til nyt semester.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.

Om markedsføring

Jeg giver hermed samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder eller portrætbilleder, der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til digital markedsføring for Højskolen Snoghøj f.eks. på: https://www.snoghoj.dk/ og på Højskolen Snoghøjs Facebook side, YouTube kanal og Instagram profil eller lignende.

Desuden giver jeg samtykke til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.

Samtykke ved korte kurser

Jeg har på tilmelding til højskoleopholdet oplyst følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, straffeattest eller særlige kostvaner. Disse oplysninger opbevares af skolen frem til elevens ophold er afsluttet, hvorefter de vil blive slettet.

Ved tilmelding på et familiekursus kan der ligeledes være oplyst om ovennævnte vedrørende mine børn. Disse oplysninger vil også være indbefattet denne samtykke.

Jeg giver samtidig samtykke til at mit: Navn, Adresse, E-mail, Telefon nr.

Må videregives til de øvrige kursister på kurset

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.

Om markedsføring

Jeg giver hermed samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder eller portrætbilleder, der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til digital markedsføring for Højskolen Snoghøj f.eks. på: https://www.snoghoj.dk/ og på Højskolen Snoghøjs Facebook side, YouTube kanal og Instagram profil eller lignende.

Desuden giver jeg samtykke til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Ved tilmelding på et familiekursus kan der ligeledes være oplyst om ovennævnte vedrørende mine børn. Disse oplysninger vil også være indbefattet denne samtykke.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke skriftligt.

Andet

  • Hvis du, mod forventning, ikke rengør dit værelse ved afrejse fra højskolen koster dette 1.500,- kroner i rengøringsgebyr
  • Hvis du mister din nøgle under dit ophold vil du blive opkrævet et gebyr på 200,- kroner
  • Afbrudt ophold for de lange kurser 4x kr. 1.650 samt administrationsgebyr kr. 500
  • Afmelding korte kurser inden 6 uger førend kursusstart tilbagebetales halvdelen af depositum, ved afmelding senere end 6 uger før kursusstart tilbagebetales der ikke noget